Psy sú odjakživa našimi vernými spoločníkmi. Niektorí sú držané na reťazi celý svoj život. Proti tomu chce bojovať Sloboda zvierat.

Tisíce psov na Slovensku sú držané celý život na reťazi. Pes má takto celý život len pár metrov priestoru a na krku má reťaz. Možno ten pes nemá ani búdu, kde by sa mohol schovať pre dažďom. Tým, že je pes izolovaný, mení sa jeho správanie. Začne byť viac agresívny a nebezpečný pre svoje okolie.

V mnohých krajinách EÚ je držanie psa na reťazi zakázané. Na Slovensku držanie psa na reťazi zakázané nie je. Proti tomu existujú len určité obmedzenia, ktoré určuje zákon o veterinárnej starostlivosti.

Zá­kon o ve­te­ri­nár­nej sta­rost­li­vosti v §22 o ochrane zvie­rat: „Vlast­ník alebo dr­ži­teľ zvie­raťa je po­vinný … za­bez­pe­čiť ich ochranu a po­hodu, kto­rou sa roz­umie do­sia­hnu­tie ta­kého vzťahu me­dzi pro­stre­dím a kaž­dým in­di­vi­du­ál­nym zvie­ra­ťom, ktorý s ohľa­dom na druh zvie­raťa, stu­peň jeho vý­voja, pris­pô­so­be­nia sa a do­mes­ti­ká­cie za­ručí jeho dobrý zdra­votný stav, fy­zi­olo­gické a eto­lo­gické po­treby, do­sta­točnú voľ­nosť po­hybu, so­ciálne vzťahy, roz­ví­ja­nie jeho da­ností a fy­zi­olo­gické pre­javy sprá­va­nia.“

zdroj: slobodazvierat.sk

 

Realita je však taká, že psík zostáva na reťazi po celý život. Sloboda zvierat chce, aby bolo držanie psa na reťazi zakázané. Ak aj ty, chceš pozitívnu zmenu môžeš prispieť svojim podpisom do tejto petície.

zdroj: startitup.sk

 

Categories: Slovensko