Inšpektor Max je česko-slovenský kriminálny televízny seriál RTVS v spolupráci s Českou televíziou. Seriál sa vysielal od 28. januára do 8. apríla 2018 na Jednotke.

O práva na vysielanie prejavila dis­tri­bučná spo­loč­nosť Vi­deo­p­lug­ger. V RTVS sa rozhodli tejto žiadosti vyhovieť a ľudia si ho budú môcť pozrieť v Kanade a Amerike. Fil­mári a herci strá­vili v te­réne tak­mer rok. Cel­kovo nav­ští­vili 200 rôz­nych miest.V se­riáli účin­ko­valo 147 her­cov.

Je to v pr­vom rade oce­ne­nie in­šti­tú­cií, ktoré pre re­a­li­zá­ciu se­riálu vy­tvo­rili vý­borné pod­mienky – ve­rej­no­práv­nych RTVS a Čes­kej te­le­ví­zie a rov­nako Au­di­ovi­zu­ál­neho fondu. Zá­ro­veň je to mi­mo­riadne oce­ne­nie kre­a­tív­nej a hú­žev­na­tej práce všet­kých tvor­cov, ktorí do pro­jektu vlo­žili svoj um, ta­lent, srdce a veľké množ­stvo ener­gie. A, sa­moz­rejme, Ju­raja Ku­kuru, ktorý Ma­xovi vdý­chol ži­vot ex­tra­va­gant­ného re­bela s veľ­kým srd­com. Ve­rím, že tak ako naši di­váci oce­nia se­riál aj di­váci za veľ­kou mlá­kou,“ po­zna­me­nal pro­du­cent TRI­GON PRO­DUC­TION Pat­rik Pašš.

Na Slovensku bol tento seriál úspechom. Naopak  Čechom sa tento seriál nepáči. Hlav­ným dô­vo­dom bol vraj de­tin­ský a vul­gárny hu­mor a ne­pre­sved­čivý vy­šet­ro­va­teľ. RTVS rozmýšľa o pokračovaní.  Úlohu inšpektora stvárnil herec Juraj Kukura. Ako Filip, mladý Maxov kolega si zahral Filip Hájek alebo ako šéf českej kriminálky si zahral  Igor Bereš. 

zdroj: startitup.sk

Categories: Filmy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *